تو شعر نابی با ردیفی از تبسم...

سلام

.

.

.

.

.

مي روي دست حق نگهدارت ، روزي اما اگر مرا ديدي

هرچه خواهي بگو بجز اينكه ، چهره ات آشناست انگاري !!!


www.facebook.com/mohsen59


+نوشته شده در ساعتتوسط محسن سلطانی | |